Studievereniging Teiresias

Nieuws

Call for ‘Young Classics’ Symposium Speakers/Sprekers gezocht voor Symposium voor jonge classici

English Follows Dutch:

Beste bestuur van Teiresias & studenten,

Heb jij nog ergens op een stoffige plank een goede paper of een scriptie liggen waarvan het zonde zou zijn als het daar zou blijven liggen? Of heb je een briljant idee waarvan je nog nooit de kans hebt gehad om het uit te werken? Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november zal het tweede Symposium voor Jonge Classici plaatsvinden in Nijmegen, georganiseerd door Sophia Aeterna, studievereniging GLTC in Leiden, en Sodalicium Classicum Noviomagense, studievereniging GLTC in Nijmegen. Voor de zaterdag zijn wij op zoek naar enthousiaste studenten die hier zouden willen spreken.

Het wordt georganiseerd door en voor jonge classici en voor deze editie hebben we het thema Reizen in en naar de Oudheid gekozen. Wij hopen hiermee een laagdrempelig platform te bieden voor bachelor-, en masterstudenten om een lezing te geven en om naar lezingen te gaan. Bovendien is het een ideale gelegenheid om jonge classici te leren kennen uit heel Nederland en Vlaanderen en ervaringen en kennis uit te wisselen.

Op het symposium zal plaats zijn voor 8 studentsprekers, die ieder een lezing van 30 minuten zullen houden met daarna nog ongeveer 10 minuten voor vragen. Op deze dag zullen ook twee promovendi een lezing geven in relatie tot hun promotieonderzoek. De studenten worden van harte aangemoedigd om aan te sluiten bij het thema, maar dit is zeker geen verplichting. Het thema mag heel breed worden opgevat. De voertaal zal Nederlands zijn, maar het staat sprekers ook vrij een lezing in het Engels te verzorgen.

Zou jij een van deze lezingen willen verzorgen op dit nieuwe symposium? Meld je voor 30 juni aan door een mail naar dit mailadres (symposium.sophiaaeterna@gmail.com) te sturen onder vermelding van je naam, universiteit en een (zeer) korte toelichting bij het beoogde onderwerp. We hopen sprekers uit zoveel mogelijk klassieke universiteitssteden te mogen ontvangen in Nijmegen!

Hen die zich niet geroepen voelen een lezing te verzorgen, nodigen we graag van harte uit om aanwezig te zijn als publiek. Houd dus vooral 19 en 20 november vrij in je agenda. Op vrijdag zal Patrick Lateur een lezing verzorgen, waarna we met zijn allen zullen eten. Houd onze mails en onze Facebookpagina in de gaten voor meer updates!

Hartelijke groet,

Namens de symposiumcommissie van Sophia Aeterna en Sodalicium Classicum,

Tijn Brands
Merit Koudijs
Iris de Smalen
Wieke Snoeij
Emma van Steen
Thirza Vis

———————————————————

Do you still have a good paper or thesis on a dusty shelf that would be a shame if it were left there? Or do you have a brilliant idea that you’ve never had the chance to develop? Then you are the person we are looking for. On Friday 19 and Saturday 20 November, the second Symposium for Jonge Classici will take place in Nijmegen, organized by Sophia Aeterna, study association GLTC in Leiden, and Sodalicium Classicum Noviomagense, study association GLTC in Nijmegen. For Saturday we are looking for enthusiastic students who would like to speak here.

It is organized by and for young classicists and for this edition we have chosen the theme “Travel in and to Antiquity”. We hope this will provide an accessible platform for bachelor and master students to give a lecture and to attend lectures. Moreover, it is an ideal opportunity to get to know young classicists from all over the Netherlands and Flanders and to exchange experiences and knowledge.

At the symposium there will be room for 8 student speakers, who will each give a lecture of 30 minutes, followed by about 10 minutes for questions. On this day, two PhD students will also give a lecture in relation to their PhD research. The students are warmly encouraged to join the theme, but this is certainly not an obligation. The theme can be interpreted very broadly. The language of instruction will be Dutch, but speakers are also free to give a lecture in English.

Would you like to give one of these lectures at this new symposium? Register before June 30 by sending an email to this email address (symposium.sophiaaeterna@gmail.com), stating your name, university and a (very) brief explanation of the intended subject. We hope to receive speakers from as many classic university cities as possible in Nijmegen!

Sincerely,

The members of the Symposium Committe for Sophia Aeterna and Sodalicium Classicum,

Tijn Brands
Merit Koudijs
Iris de Smalen
Wieke Snoeij
Emma van Steen
Thirza Vis